វិញ្ញាបនបត្រ

ដើម្បីជៀសវាងការគ្មានការអនុញ្ញាតការប្រើប្រាស់ខុស, ការរំលោភ, ការបន្តពូជ, ការចែកចាយឬការតាំងពិព័រណ៍នៃការបញ្ជាក់ដែលបានរក្សាសិទ្ធិខាងក្រោម Everfine បង្ហាញច្បាប់ចម្លងមួយចំនួនតូចនៃពួកគេ។ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការដើមសូមទាក់ទង info@everfineplastics.com សម្រាប់ជំនួយ។

 

 


    WhatsApp Online Chat !